SAP Netweaver Process Integration

Sap netweaver process integration

SAP NetWeaver Process Integration (SAP NetWeaver PI) je jedna z najsilnejších a najširšie používaných častí SAP NetWeaver. Nahrádza neefektívnu integráciu typu „systém – systém“ (peer to peer) omnoho efektívnejšou architektúrou centrálneho integračného hubu. Kedykoľvek potrebuje nejaká aplikácia odoslať alebo prijať správu, SAP NetWeaver PI vystupuje ako superdiaľnica, ktorá túto správu prenesie. SAP NetWeaver PI má mechanizmy, ktoré zabezpečujú, že každá správa je prijatá a doručená presne podľa vopred definovaných pravidiel.

Účelom SAP NetWeaver PI je spájať medzi sebou aplikácie a procesy. Problémom však je, že takmer každá aplikácia má svoj vlastný formát dát. Takže SAP NetWeaver PI musí fungovať aj ako prekladač, ktorý je špecializovaný na konverziu formátov medzi jednotlivými aplikáciami. Takto je možné úspešne vymieňať správy medzi akýmikoľvek aplikáciami.

SAP NetWeaver PI umožňuje integrovanú komunikáciu na báze XML (eXtensible Markup Language) a SOAP (Simple Object Access Protocol). Komunikácia prebieha pomocou výmeny správ (messaging). Celý proces komunikácie medzi heterogénnymi systémami prostredníctvom integračného brokera je možné modelovať a riadiť na vyššej abstraktnej úrovni z pohľadu organizačných procesov a integrovať ho s nástrojmi Workflow. Riadenie business procesov zabezpečuje komponent cc Business Process Management (cc BPM).

Máte záujem o tento produkt?
Napíšte nám.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Uživatel uděluje firmě Oriwins.r.o. výslovný souhlas s používáním a uchováním osobních údajů.
Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.

(*) Povinné polia