Spracovanie osobných údajov – informácie o právach subjektu

Spoločnosť ORIWIN, s.r.o., so sídlom Hálkova 2753/13, 010 01 Žilina, IČ: 36410250, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sro, Vložka číslo: 14071/L (ďalej len "Správca"), týmto v zmysle článku 14 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo "GDPR") a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) poskytuje informáciu o:

1. Skutočnosti, že Správca spracováva Vaše osobné údaje (najmä meno, priezvisko, označenie zamestnávateľa, emailová adresa a telefón) na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy medzi zákazníkom a Správcom, popr. plnenie s tým súvisiacich zákonných povinností voči zákazníkom a orgánom verejnej správy (evidenčná povinnosť), popr. zasielanie obchodných ponúk súvisiacich s dohodnutým plnením popr. službami a produktami poskytovanými Správcom - právnym základom spracovania je plnenie zmluvy a zákonom stanovených povinností, popr. oprávnený záujem Správca v zmysle článku 6 a 9 Nariadenia a

2. V súvislosti s tým o Vašich nasledujúcich právach::
a. namietať proti spracovaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu Správcu,
b, vziať kedykoľvek späť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (ak bol daný), a to napríklad zaslaním emailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo listu na sídlo Správca (späť vzatie nezakladá automatický dôvod pre likvidáciu spracovaných osobných údajov, tj. ak existuje iný dôvod na ich spracovanie, popr. či ich likvidáciou by nedošlo k neprimeranému poškodeniu Správcu. Odvolaním súhlasu tiež nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.),
c. poskytnúť Správcovi súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov na konkrétne účely,
d. požadovať od Správcu informáciu / potvrdenie, aké Vaše osobné údaje spracúva (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia),
e. na opravu / doplnenie nepresných osobných údajov Správcom (článok 16, recitál 65 Nariadenia),
f. na vymazanie osobných údajov Správcom (článok 17, recitál 65, 66 Nariadenia),
f. obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov Správcom (článok 18, recitál 67 Nariadenia),
g. obrátiť sa na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností Správcu súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov  (článok 77 Nariadenia),.

Spracovanie týchto osobných údajov bude prebiehať po dobu trvania zmluvného vzťahu popr. trvanie oprávneného záujmu Správcu.
Zdrojom osobných údajov je zmluva popr. pracovník zamestnávateľa či verejne dostupný zdroj (webové stránky). Príjemcom týchto osobných údajov môžu byť tieto subjekty:

  • ORIWIN,s.r.o., Hálkova 2753/13, Žilina, 010 01 , IČ: 36410250
  • Minion Interactive s.r.o., Jiráskova 16, Jablonec nad Nisou, 466 01, IČ: 22795791

Všetky požiadavky súvisia ces ochranou osobných údajov a uplatnenie práv v súlade s Nariadením môžete smerovať elektronickou poštou na adresu:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na adresu sídla Správcu uvedenú v úvode tohto dokumentu. Pre pomoc či radu sa môže tetiež obrátiť na zákaznícky servis ORIWIN, s.r.o. na telefónnym číslom +421 415 655 788.